Background

भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस)

शेती विषयक प्रगत तंत्रज्ञान व त्या विषयी असलेल्या सुविधा आणि सेवा पुरवणे.